шаблоны dle
 

Правила прийому

   Затверджую: 

Директор Сокирянського ВПУ

___________О.П.Купчик 

ПРАВИЛА

прийому до Сокирянського вищого професійного училища 
на 2015 – 2016 навчальний рік

1. Загальна частина 

1.1. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти 
відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі,
соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення 
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. 
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

1.2. Прийом до Сокирянського вищого професійного училища здійснюється для 
підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник" та 
„молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст" здійснюється за наявності 
повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 
„кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю). 

1.3. Прийом учнів за державним замовленням здійснюється за такими 
спеціальностями: 
На базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти (термін 
навчання - 3 роки) 
- тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар-ремонтник; водій категорії «В», «С»; 
- кухар; кондитер; 
- слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобілів категорії «В», «С»; 
- оператор комп'ютерного набору; конторський службовець 
На базі повної загальної середньої освіти (на комерційній основі): 
- кухар; офіціант (термін навчання - 1 рік 6 місяців); 
- слюсар з ремонту автомобілів ІІ-ІІІ розряду; (термін навчання - 1 рік 5 місяців); 
- продавець продовольчих і непродовольчих товарів (термін навчання - 10 
місяців); 
- кухар (термін навчання 7 місяців); 
- тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А» (термін навчання 7 місяців); 
- водій автомобіля категорії «А» (термін навчання 6 місяців); 
- перукар-модельєр (термін навчання 6 місяців).

Випускники професійно-технічних училищ можуть продовжити навчання на 4-5 курсах ВПУ за спеціальностями: 

- технік-механік - 1 рік 10 місяців;

- технік-технолог - 1 рік 6 місяців.

2. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до Сокирянського ВПУ здійснює приймальна комісія. 

2.2. Очолює приймальну комісію директор Сокирянського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи. 

2.3. Приймальна комісія: 
- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, 
умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого 
соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування. 

2.4. Правила прийому до Сокирянського ВПУ доводяться до відома вступників 
через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати: 
- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією; 
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією; 
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями; 
- форми та ступеневість навчання; 
- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками; 
- порядок і форми проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань; 
- загальний порядок зарахування на денну форму навчання та порядок зарахування 
вступників, які мають однаковий конкурсний бал. 

2.5. Строки проведення прийому на навчання з 1 червня по 20 серпня 2012 року.

3. Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Сокирянського ВПУ із 
зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, місця проживання та 
необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або завірену копію); 

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований 
робітник" (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у 
вищому професійному училищі) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3x4 см

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку. 

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта),

документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом. 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (направлення).

3.3. Прийом документів від вступників завершується, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять. 

4. Умови прийому. 

4.1. Прийом до Сокирянського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору (середній бал документа про освіту), співбесід.

4.2. Співбесіди проводяться згідно графіка протягом усього періоду прийому 
документів. 

4.3. Учні Сокирянського ВПУ, які успішно закінчили другий ступінь професійно- технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору (середній бал атестата про повну загальну середню освіту та середній бал диплома кваліфікованого робітника) згідно з Положенням про вище професійне училище, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663.

4.4. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до Сокирянського ВПУ, шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.

5. Зарахування.

5.1. Зараховуються до Сокирянського ВПУ поза конкурсом (у формі співбесіди): 
- особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право; 
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією; 
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; ... 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня , які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 
- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають на третю ступінь навчання Сокирянського ВПУ, за відповідними професіями (спеціальностями).

5.2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до Сокирянського ВПУ за денною формою навчання. 

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.4. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на денну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Типових правил прийому. 

5.5. Зарахування до Сокирянського ВПУ здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. 

5.6. Зарахування до Сокирянського ВПУ може супроводжуватись укладанням ДОГОВОІЗУ між навчальним закладом. замовником побітничих каяпів батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу даного навчального закладу. 

6. Прикінцеві положення.

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Сокирянського ВПУ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли конкурсний відбір. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Сокирянського ВПУ може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Сокирянського ВПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до вищого професійного училища здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, Міністерством освіти і науки України. 
Правила прийому до Сокирянського вищого професійного училища розроблені на підставі „Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2006 року №441.

Эксклюзивный Дизайнер квартир недорого в москве.
Красивейшие шаблоны для dle скачать бесплатно dle.
Новые игры скачать торрент бесплатно
Современная женский сайт поможет в вашей деятельности.
Русские онлайн сериалы с огромным выбором.
скачать игры для psp
купить не дорого протеин с доставкой.
Самый грамотный детский фотограф и фото на праздник.
Народные методы лечения травами и другими средствами.
скачать psvita игры для псп.
скачать бесплатно игры для android и приложения для телефона.
Смотреть фильмы онлайн бесплатно